Definitief voorstel oplossingsrichting Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

pensioenOp vrijdag 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel inzake de oplossingsrichting voor het PEB in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zijn definitieve oplossingsrichting voor het PEB is uitfasering, met andere woorden afschaffing.

Voorstel

Vanaf 01-01-2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor DGA’s om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor de bestaande reeds opgebouwde PEB’s komt er een overgangstermijn van 3 jaar waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant.

Voor bestaande PEB’s zijn er dan 3 mogelijkheden:

Premievrij laten staan opgebouwde rechten

De tot eind 2016 opgebouwde pensioenrechten in een PEB worden bevroren (wel actuariële oprenting!) en kunnen op reguliere wijze worden afgewikkeld. De dividendklem door het verschil tussen commerciële waarde en fiscale waarde van het PEB blijft in stand.

Afkoop van het PEB

Het PEB kan worden afgekocht, waarbij allereerst wordt afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale waarde. Vervolgens wordt de fiscale waarde (deels) in de inkomstenbelasting betrokken, waarbij een belastingkorting wordt gegeven.

2017: korting 34,5 %, heffing over 65,5% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 34,06%;

2018: korting 25%, heffing over 75% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 39%;

2019: korting 19,5%, heffing over 80,5% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 41,86%.

Effectieve toekomstige belastingdruk zonder afkoop (omzetting of reguliere afwikkeling) en een inkomen van maximaal € 66.421,– (eerste drie belastingschijven 2016 vanaf AOW leeftijd) = 30,2%!

Omzetting PEB in een spaarvariant

Het PEB kan worden omgezet in een spaarvariant, waarin verdere opbouw niet mogelijk is. Ook hier wordt het PEB allereerst afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale waarde. Vervolgens vindt omzetting plaats in een spaarvariant. Deze spaarvariant zal tot pensioendatum jaarlijks oprenten. Daarna zal op pensioendatum een 20-jarige uitkering worden aangekocht (dit werd in eerdere brieven aangegeven).

Let op

  • Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017;
  • Uit het wetsvoorstel zal blijken hoe wordt omgegaan met reeds ingegane PEB’s;
  • Uit het wetsvoorstel zullen de nadere voorwaarden van de spaarvariant moeten blijken;
  • De positie van de partner is en blijft een zeer belangrijk aandachtspunt. Hierop komen wij in latere publicaties nader op terug;
  • Een zorgvuldige afweging/advisering over de keuze mogelijkheden zal van belang zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bron: Rijksoverheid