Belastingplan 2017: verruiming begrip bouwterrein voor de btw

bouwplaatsIn het Belastingplan 2017 is een voorstel opgenomen om de definitie van een bouwterrein voor de heffing van de btw aan te passen en in overeenstemming te brengen met Europese jurisprudentie. Als gevolg hiervan zal grond eerder kwalificeren als een bouwterrein, waardoor bij levering van dergelijke grond btw is verschuldigd en de verkrijger een beroep kan doen op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Aanleiding aanpassing regelgeving

Volgens de huidige wettekst kwalificeert grond als een bouwterrein indien de grond onbebouwd is en, daarnaast, aan één of meerdere limitatieve vereisten wordt voldaan. Uit het arrest Woningstichting Maasdriel van het Hof van Justitie van de EU (17 januari 2013, C-543/11) blijkt echter dat deze definitie te eng is.

Uit het genoemde arrest blijkt dat de uitleg op basis van de huidige nationale wetsbepaling beperkter is dan de uitleg van hetzelfde begrip op basis van de bepaling in de BTW-richtlijn. De huidige wetsbepaling bevat namelijk vier limitatieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als bouwterrein te kwalificeren. Volgens het HvJ EU kan een terrein als bouwterrein in de zin van de BTW-richtlijn worden aangemerkt, wanneer uit een beoordeling van alle omstandigheden – met inbegrip van de intentie van partijen, mits deze wordt ondersteund door objectieve gegevens – blijkt dat op de datum van levering het betrokken terrein daadwerkelijk bestemd was om te worden bebouwd.

Verder wil het kabinet van de gelegenheid gebruik maken om te verduidelijken dat aan de eis dat het bij een bouwterrein om onbebouwde grond moet gaan op grond van de rechtspraak van het HvJ EU ook wordt voldaan als de leverancier grond levert waarop nog een gebouw staat maar waarbij hij zich er toe heeft verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen.

Verruiming definitie bouwterrein

Gezien bovenstaande ziet het kabinet zich genoodzaakt om voor te stellen het begrip bouwterrein ( in art. 11, lid 4, Wet op de omzetbelasting 1968) als volgt te verruimen:

“4. Onder een bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.”

Deze definitie van een bouwterrein voor de btw zou tot gevolg moeten hebben dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de Europese jurisprudentie, waardoor in een dergelijk geval ook een vrijstelling overdrachtsbelasting geldt.

Wat betekent dit voor u?

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wat wel onze verwachting is aangezien het conform de rechtspraak van het HvJ EU is, dan ontstaat er veel eerder dan voorheen een bouwterrein voor de BTW. Als bouwterrein voor de BTW kwalificeert dan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.

Tot slot attenderen wij u er op dat hetgeen al gold met voorgaande nog meer wordt versterkt, namelijk dat het terrein van BTW en overdrachtsbelasting dermate in beweging is, dat niet meer kan worden teruggevallen op de oude waarden. Ofwel iets wat een paar jaar geleden nog goed werkte doet dat nu vaak niet meer, met mogelijk aanzienlijke fiscale schade tot gevolg!

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, opmerkingen of een voorliggende situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Dit bericht is geschreven in samenwerking met BTW Nederland.