Afkoopregeling stamrechtvrijstelling aangescherpt!

Afgelopen week is in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 een verduidelijking in de overgangsmaatregel afschaffing stamrecht  en een aanscherping in de 80%-regeling aangebracht. Wat houdt dit concreet in?

Verduidelijking overgangsmaatregel afschaffing stamrecht en aanscherping 80%-regeling

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Voor stamrechtregelingen die op 31 december 2013 bestaan, geldt dat de ex-werknemer gebruik kan blijven maken van de oude faciliteit. Per 1 januari 2014 vervalt echter de verplichting om de ontslaguitkering in de vorm van periodieke uitkeringen uit te keren. Als het volledige tegoed in een keer en in 2014 wordt opgenomen, geldt een belastingkorting van 20%. De ex-werknemer betaalt dan niet over het volledige bedrag loonheffingen, maar slechts over 80% daarvan (de zogenaamde 80%-regeling). Het kabinet wil anticiperend gedrag van belastingplichtigen, die eind 2013 snel een stamrecht vestigen en dat in een keer opnemen in 2014 met een belastingkorting van 20%, beperken.

Stamrecht BV en banksparen met 20% belastingvoordeel in 2014 slechts mogelijk voor 15 november 2013

Bij de behandeling van het belastingplan 2014 in de Tweede Kamer is bekend geworden dat deze maatregel alleen geldt voor een stamrecht bv of bankspaarrekening die vóór 15 november 2013 is opgericht c.q. is afgesloten. Wordt een stamrecht bv opgericht na 15 november 2013, dan kunt u geen gebruik maken van dit fiscale voordeel in 2014.

Dit belastingvoordeel staat bekend onder de naam afkoopregeling stamrecht bv en banksparen. De oorspronkelijk deadline was gesteld op 31 december 2013. Er moet aan 2 voorwaarden worden voldaan:

  • De ontslagvergoeding moet definitief zijn toegekend vóór 15 november 2013; én
  • De ontslagvergoeding moet vóór 15 november 2013 zijn afgestort bij de bank (banksparen), verzekeringsmaatschappij of stamrecht bv. Dit houdt ook in dat de ontslagdatum in de vaststellingsovereenkomst uiterlijk 15 november 2013 moet zijn.

Snel handelen in dit geval is dus noodzakelijk!

Stamrecht BV oprichten en gouden handdruk banksparen nog mogelijk tot 31 december 2013

Uiteraard is het wel nog mogelijk om na 15 november 2013 gouden handdruk banksparen af te sluiten of een stamrecht bv op te richten. Uiterlijk tot 31 december 2013. Bij oprichting tussen 15 november en 31 december echter geen gebruik maken van de afkoopmogelijkheid met 20% korting in 2014. Vanaf 2014 zijn stamrecht bv en banksparen helemaal niet meer mogelijk.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp adviseren wij  u contact met ons opnemen.