Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Wijzigingen pensioenen Witteveenkader 2015
Er is overeenstemming bereikt over de aanpassing van de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Op korte termijn wordt een wijzigingsvoorstel ingediend op het eerder voorgelegde wetsvoorstel inzake de daling van het Witteveenkader per 2015. De overeenstemming behelst een aantal maatregelen, waarvan de volgende direct zien op de pensioenopbouw van werknemers.

  • Het maximale opbouwpercentage voor middelloon wordt 1,875% op 67 jaar (oorspronkelijk voorstel 1,75%).
  • Maximaal pensioengevend loon € 100.000.
  • Werknemers met een salaris vanaf € 100.000 kunnen vrijwillig via een nettolijfrente een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. De netto-inleg vormt vrijgesteld vermogen      voor box 3 en de uitkeringen zijn onbelast (rendement dus ook).

Overige maatregelen pensioenen
Om de houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel te verbeteren, is voorts een aantal andere pensioenmaatregelen aangekondigd.

  • De fiscale ruimte voor verzekerde of bancaire lijfrentes wordt in lijn met aanpassingen in de pensioenopbouw verlaagd.
  • Voor zzp-ers wordt een vrijwillige collectieve pensioenregeling opgezet, waarbij het gespaarde pensioenvermogen niet hoeft te worden aangesproken ingeval een beroep op      de bijstand wordt gedaan.
  • DNB houdt toezicht op de hoogte van pensioenpremies zodat deze naar beneden worden bijgesteld indien de pensioenopbouw daalt, om ongewenste generatie-effecten (doorgeslagen solidariteit) te voorkomen. Hiervoor worden negen waarborgen geïntroduceerd.
  • Onderzocht zal worden of het mogelijk/wenselijk is dat werknemers het werknemersdeel van de pensioenpremie gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld. Dit leidt weliswaar tot een lagere pensioenopbouw, maar ook tot lagere woonlasten.

Bron: Rijksoverheid