Belastingplan 2015: bescheiden met enkele verrassende maatregelen

Gouden koetsHet pakket belastingplan dat andere jaren uit meerdere wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. De maatregelen waarvan is geconcludeerd dat deze op enig moment wel getroffen dienen te worden, maar niet noodzakelijkerwijs per 1 januari 2015 in werking hoeven te treden en die ook geen bijdrage leveren aan vereenvoudiging zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 dat in het voorjaar van 2015 zal worden ingediend.

Tegen deze achtergrond zijn er op Prinsjesdag geen wetsvoorstellen gedaan om bijvoorbeeld de bijtelling van de auto van de zaak te wijzigen of ter zake van de invoering van de VAR-webmodule. Van deze wetsvoorstellen is de beoogde datum van inwerking 1 januari 2016 respectievelijk in de loop van 2015. Kortom, een bescheiden pakket aan maatregelen, desondanks toch enkele verrassende maatregelen.

De belangrijkste voorstellen per belastingsoort op een rij:

Inkomstenbelasting

 • De algemene heffingskorting wordt sinds 1 januari 2014 voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting, stapsgewijs afgebouwd. Het afbouwpercentage wordt nu verhoogd met 0,32%-punt.
 • Daarnaast wordt sinds 2014 de arbeidskorting voor hoge inkomens stapsgewijs afgebouwd. Met ingang van 2015 wordt de afbouwgrens – het inkomen waarbij de arbeidskorting afgebouwd gaat worden – in de arbeidskorting fors verhoogd naar circa € 49.900 (2015).
 • Met ingang van 1 januari 2015 wordt het gecombineerde tarief in de eerste schijf verhoogd naar 36,50% (36,25% in 2014). Dit is een minder grote verhoging dan eerder voorzien. De tarieven in de overige schijven wijzigen niet.
 • Tijdsevenredige toekenning heffingskorting: de heffingskorting zal vanaf 2016 worden toegekend voor de periode waarin de belastingplichtige binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Als overgangsmaatregel geldt in 2015 nog dat de gehele heffingskorting wordt toegekend aan degenen die slechts een deel van het jaar binnenlandse of kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn.
 • De verlenging van de termijn van de renteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning, en de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning, worden structureel gemaakt.
 • De ouderentoeslag in box 3 wordt met ingang van 2016 afgeschaft.

Loonbelasting

 • De gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Er wordt een begrip “meest vergelijkbare dienstbetrekking” geïntroduceerd. De regel dat het loon minimaal gesteld wordt op het hoogste loon van de overige werknemers, wordt aangepast. De doelmatigheidsmarge van 30% van de gebruikelijkloonregeling wordt verlaagd naar 25%. Voor 2015 geldt overgangsrecht.
 • Deelnemers aan de levensloopregeling die in 2013 geen gebruik maakten van de 80%-regeling krijgen in 2015 een nieuwe mogelijkheid hiervan gebruik te maken.
 • Er wordt onderzocht of de RDA met de S&O-afdrachtvermindering kan worden samengevoegd tot één geïntegreerde regeling in de sfeer van de loonheffing.
 • De werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 verplicht. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Er wordt een beperkt noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Er komt een jaarlijkse afrekensystematiek en ook een concernregeling. Er gaat een gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten gelden. Daarnaast wordt het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen) weggenomen.
 • Buitenlandse boeten kunnen niet als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting

 • De aftrek van buitenlandse geldboeten wordt uitgesloten.
 • De dividendbelasting wordt onder de regeling belastingrente gebracht.

Omzetbelasting

 • Het lage btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015.
 • In de btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen opgenomen personen vervalt de voorwaarde dat geen winst mag worden beoogd.
 • De tenaamstellingsverplichting voor de omzetbelasting in het kader van de eenbankrekeningmaatregel vervalt.

Autobelastingen

 • De mogelijkheid tot gebruik van een taxatierapport voor de waardebepaling wordt beperkt tot schadevoertuigen, met uitsluiting van zogenoemde WOK-auto’s en voertuigen die niet op koerslijsten voorkomen.
 • Bestaande onduidelijkheden in de definitie van bepaalde motorrijtuigen voor de BPM en MRB worden per 1 januari 2016 weggenomen. Een motorrijtuig met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg kwalificeert slechts als niet te zijn ingericht voor het vervoer van personen indien de lengte van de niet voor personenvervoer ingerichte ruimte groter is dan of gelijk is aan de lengte van de voor personenvervoer ingerichte ruimte.

Invordering en toeslagen

 • De bevoegdheid tot versnelde invordering wordt ook aan de Belastingdienst/Toeslagen toegekend als het gaat om de inning van een bedrag van een terugvordering van een toeslag, de daarbij verschuldigde rente of het bedrag van een bestuurlijke boete in de toeslagensfeer.
 • De binnentredingsbevoegdheid wordt ook toegekend aan toezichthouders voor toeslagen.
 • De regeling invorderingsrente wordt uitgebreid voor de gevallen waarin de belastingschuldige een recht krijgt op een terug te geven bedrag aan belasting vanwege het feit dat in de betreffende situatie heffing (en innning) van die belasting strijdig is met het Unierecht.
 • Het afbouwpercentage in het kindgebonden budget wordt verlaagd van 7,6% naar 6,75%.

Wilt u meer weten over de maatregelen van het Belastingplan 2015 en de mogelijke impact voor u of uw onderneming? Neem dan contact met ons op per e-mail (zwartkruis@boxxbelastingadvies.nl) of per telefoon: +31 (0)344 74 50 12. Wij helpen u graag verder.