Eindelijk is er duidelijkheid over de werkkostenregeling (WKR)

WKRNa een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. Staatssecretaris Wiebes heeft op 3 juli 2014 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (nr. DB2014/272) met diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen.

Einde keuzeregime
Staatssecretaris Wiebes wil niet dat het keuzeregime nogmaals wordt verlengd. Overigens wilde een groot aantal deelnemers aan de internetconsultatie ook dat per 1 januari 2015 alleen de WKR van toepassing is. De voorbereidingstijd wordt door partijen voldoende geacht.

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

Voorgestelde maatregelen

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium
De staatssecretaris stelt voor om het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Zo wordt met dit nieuwe criterium binnen een overzichtelijk terrein in de praktijk en in de uitvoering ervaring opgedaan.

2. Concernregeling
Als sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in (klein)dochtermaatschappijen is de concernregeling van toepassing en wordt als het ware een collectieve generieke vrijstelling (vrije ruimte) gecreëerd waaruit alle daartoe door de betrokken inhoudingsplichtigen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen worden vergoed en verstrekt. Het voordeel is dat binnen concernverhoudingen geen splitsing meer gemaakt hoeft te worden tussen vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van werknemers van verschillende concernonderdelen.

3. Vereenvoudiging jaarlijkse afrekensystematiek
De huidige afrekensystematiek wordt vereenvoudigd doordat de inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de WKR. Aan het eind van het (kalender)jaar hoeft maar één keer getoetst te worden of de vrije ruimte is overschreden. Bij eventuele overschrijding wordt in het eerstvolgende aangiftetijdvak de verschuldigde belasting afgedragen.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten
Er komt een afzonderlijke vrijstelling voor personeelskorting. De tot nu toe voorgestelde regeling werkte nadelig uit voor werkgevers met relatief veel deeltijders die daardoor een relatief lage loonsom hebben. De relatief kleine vrije ruimte is het gevolg van de lage loonsom terwijl de kosten van vergoedingen en verstrekkingen niet automatisch lager zijn.

5. Wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen
Sommige werkgevers vergoeden liever voorzieningen dan dat ze deze ter beschikking stellen. Om aan deze werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Daarmee keren ook de administratieve vereisten weer terug, maar de bijkomende administratieve lasten van vergoedingen nemen deze werkgevers voor lief.

Hoe worden de maatregelen gefinancierd?

De voorgestelde maatregelen kosten de overheid geld en om dit te voorkomen zal de vrije ruimte verlaagd worden van 1,5% naar 1,2%. Tegen dit voorstel is volgens Wiebes nauwelijks weerstand omdat in ruil voor 0,3% vrije ruimte een aantal gunstige maatregelen is beloofd.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

Wilt u meer informatie en/of heeft u hulp nodig bij de implementatie van de WKR neem dan contact met ons op.