ANBI: Publiceer financiële gegevens vóór 1 juli!

ANBISinds 2014 bent u als ANBI verplicht om uw financiële gegevens online te publiceren. Wilt u uw ANBI-status behouden? Dan moet u ervoor zorgen dat de op internet gepubliceerde informatie actueel is. Daarbij moet u de financiële gegevens jaarlijks binnen zes maanden ná afloop van het boekjaar openbaar maken.

Wat moet u publiceren?

Loopt uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u uw financiële gegevens over 2014 dus vóór 1 juli 2015 publiceren.

Wat moet u als ANBI in ieder geval publiceren?

  • de balans;
  • de staat van baten en lasten;
  • een toelichting hierop.

Het is dus niet noodzakelijk om de volledige jaarrekening te publiceren. Ook een accountantsverklaring is niet vereist. U bepaalt in zekere mate zelf welke gegevens u publiceert.

Heeft u vragen over de publicatie van uw financiële gegevens over 2014? Publiceert u bijvoorbeeld de juiste gegevens, en niet te veel of juist te weinig informatie? Neem dan contact met ons op.